S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tel.: +421 0903 627 773    Otváracia doba: 8:00 - 17:00

Prieskum

Jak se vám tyto stránky líbí?

Radi Vám poradíme

Fedel, s.r.o.
Okružná 11
Byšta 076 13
tel: +421 0903 627 773
info(a)fedel.sk

Postup pri podávaní sťažností
Postup pri podávaní sťažností

pre predaj tovaru v e-shope spoločnosti www.fedel.sk:

Spoločnosť Fedel, s.r.o. Okružná 11, Byšta 076 13

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

 1. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje tento reklamačný poriadok, sa riadia právom Slovenskej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe.

PREDÁVAJÚCI V TÝCHTO PRÍPADOCH NEZODPOVEDÁ ZA VADY:

 • ak má vec pri prevzatí vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak je tovar použitý a vada zodpovedá stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo povahou tovaru (napr. uplynutím jeho životnosti),
 • je spôsobené kupujúcim a bolo spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
 • závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť. 

 

Článok 2
Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením elektronického formulára na internetovej stránke www.vasedomena.cz v sekcii Reklamácia chybného tovaru alebo písomne na korešpondenčnej adrese
 2. Fedel, s.r.o. Okružná 11, Byšta 076 13. Reklamáciu možno podať aj osobe určenej v potvrdení, ktoré predávajúci vydal kupujúcemu, na pokladničnom doklade alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu (autorizovaný servis).
 3. Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum nákupu, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o plnení povinností predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
 4. Ak by uplatnenie práva z vád spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti, najmä preto, že vec nemožno dopraviť na miesto reklamácie obvyklým spôsobom alebo preto, že tovar je zabudovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, predávajúci posúdi vadu buď na mieste, alebo iným spôsobom po dohode s kupujúcim. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

 

Článok 3
Lehota na uplatnenie práv

 1. Kupujúci môže uplatniť svoje práva z vadného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, v prípade použitia na obchodné účely do 12 mesiacov. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená; takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností.
 2. Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.
 4. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

Článok 4
Vybavovanie sťažností

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o prijatí reklamácie prostredníctvom e-mailového potvrdenia, ktorým kupujúcemu oznámi pokyny, ako má postupovať pri zasielaní chybného tovaru predávajúcemu. Toto potvrdenie slúži aj ako potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom sa uvedie dátum uplatnenia reklamácie, charakteristika reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania. Kupujúci nie je oprávnený zmeniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadu, ak zvolený spôsob vybavenia nie je možné vykonať vôbec alebo včas.
 2. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie alebo predať tovar na vlastný účet kupujúcemu. Predávajúci musí kupujúceho o tomto postupe vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

 

Článok 5
Kvalita pri prijatí

 1. Predávajúci vyhlasuje, že dodáva tovar kupujúcemu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j.:
  tovar má vlastnosti dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, a na základe nimi vykonanej reklamy je tovar vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar je vecou v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky zákona.
 2. Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, kupujúci má právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu alebo opravu súčiastok, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

 

 

Článok 6
Zodpovednosť predávajúceho za chyby, ktoré sú podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú do 24 mesiacov od prevzatia alebo do 12 mesiacov v prípade používania na obchodné účely, na vady, na ktoré sa podľa článku 5 nevzťahuje zodpovednosť za akosť pri prevzatí.
 2. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo podľa vlastného výberu na dodanie novej veci, na jej opravu, na primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie celej kúpnej ceny). Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
 3. Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vád, výmenu súčasti, zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

 

 

Článok 7
Náklady na reklamácie a riešenie sporov

 1. Ak sa zistí, že nárok je oprávnený, kupujúci má nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní svojho práva.
 2. Ak predávajúci reklamáciu zamietne ako neopodstatnenú, kupujúci alebo obe strany po dohode s predávajúcim sa môžu obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie chyby.
 3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, kupujúci sa môže obrátiť na príslušný súd.
 4. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

Článok 8
Zmluvná záruka kvality

Ak predávajúci poskytol záruku za akosť nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, ak potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak.

 

 

Tento postup pri podávaní sťažností je účinný od 26.10.2022.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZTlmMzI0